కాపు రిజర్వేషన్లు – కథా కమామీషు (2వ భాగం)

ఇప్పుడు రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన న్యాయశాస్త్రం చూద్దాం. ఆర్టికల్ 16లోనే ‘రాజ్యం’ (state) వెనుకబడిన తరగతుల వారికి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వొచ్చు అని ఉంది. ఇక్కడ ‘state’ అనే పదం ఆర్టికల్ 12 లో నిర్వచించినట్లే

Read more

Pin It on Pinterest

error: Content is protected !!